Download algemene voorwaarden

Herroeppingsrecht:

6 APRIL 2010. - Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
Aan de consument kunnen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.
Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.
Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.


Toepassing

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die Kaartjes en Co (Nul Een) worden toevertrouwd. Alle mondelinge of schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden. Tenzij wanneer dit formeel door Kaartjes en Co (Nul Een) werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Kaartjes en Co (Nul Een).

Leveringstermijn

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Kaartjes en Co (Nul Een) niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomst.

Identiteit van de firma

Alle klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen door de opdrachtgever per aangetekend schrijven aan Kaartjes en Co (Nul Een) te worden meegedeeld binnen een termijn van 5 dagen na de levering of factuur.
Het correspondentieadres is:
Kaartjes en Co / Nul Een
Kroonstraat 170/0201
2140 Borgerhout

België
Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Kaartjes en Co (Nul Een).
Indien binnen deze termijn van 5 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde goederen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft.


Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Kaartjes en Co (Nul Een) is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst. Kaartjes en Co (Nul Een) is ook niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de opdrachtgever of enige derde. Kaartjes en Co (Nul Een) heeft altijd de keuze het werk te herdoen dan wel de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel schadeloos te stellen.

Auteursrecht

De opdracht noch de levering omvat, behoudens schriftelijk geformuleerd andersluidend beding, enige overdracht noch afstand van intellectuele rechten of eigendomsrechten. Al het fotomateriaal/opmaakmateriaal door Nul Een gemaakt blijft eigendom van Kaartjes en Co (Nul Een) en mag niet gebruikt worden door de opdrachtgever voor andere doeleinden zonder toestemming.

Bescherming van de privacy - GDPR

Kaartjes en Co (Nul Een) gebruikt uw gegevens enkel om te communiceren over uw bestelling / onze producten. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden.  U hebt recht op informatie en toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt recht op verbetering en verwijdering van uw gegevens (recht om vergeten te worden). U hebt recht op bezwaar tegen direct marketingpraktijken, geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U kan steeds uw persoonsgegevens  opvragen.

Wijzigingen

Kaartjes en Co (Nul Een) kan op elk moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen.

Rechtsgeldigheid

Wanneer een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Arrondissement

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij gevestigd is en dit volgens de keuze van de eiser.